My interview with NY State Senator, Jose Perelta.

Senator perelta

‘अमेरिकामा नेपाली अनुशासित छन्’ – होजे पराल्टा, स्टेट सिनेटर